Andrés Marzal, Gerent de la UJI, en el Seminari sobre "Noves tendències en elearning"

Andrés Marzal, Gerent de la UJI, en el Seminari sobre “Noves tendències en elearning” organitzat pel CENT de la UJI. CENT, 2012.

El viernes 30 de noviembre de 2011 y organizado por el Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT) de la Universitat Jaume I se celebró el seminario titulado “Nuevas tendencias en elearning“. Los ponentes fueron (por orden de intervención): Jordi Adell (el autor de este blog), Director del Centro de Educación y Nuevas Tecnologías de la Universitat Jaume I, y Andrés Marzal, Catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos (actualmente en excedencia) y Gerente de la Universitat Jaume I.

El objetivo del era promover el debate entre la comunidad universitaria sobre el futuro de la enseñanza universitaria ante fenómenos recientes como la proliferación y el revuelo mediático de cursos masivos abiertos online (MOOCs) en un contexto en el que, en varios países avanzados del mundo, se cuestiona la estructura, funciones y gestión de la institución universitaria y, en nuestro país, además, la Universidad pública sufre un brutal recorte de la financiación, una importante subida de tasas y vislumbra una inminente reforma que, casi con todal seguridad, potenciará la universidad privada en detrimento de la pública.

Pero el tema del seminario no fue el escenario económico y político hacia el que indefectiblemente parece que nos dirige el actual gobierno, sino los desarrollos recientes en elearning que han despertado un inusitado interés en diversos sectores academicos y económicos.

El seminario se grabó en vídeo y está disponible en diversos formatos en el servidor de vídeo de la UJI (Adell, Marzal y debate). A continuación figura el texto introductorio y los vídeos de las dos intervenciones y del debate posterior.

(Las intervenciones y el posterior debate se hicieron casi íntegramente en catalán).

  Introducció al Seminari “Noves tendències en elearnig”

S’entén per elearning, en sentit ampli, un tipus de procés d’ensenyament-aprenentatge que té lloc, totalment o en part, en els espais de comunicació i interacció creats pels participants amb les eines que ens faciliten ordinadors i altres tipus de dispositius connectats en xarxa, especialment la Internet. Tant en l’educació a distància com en l’educació presencial fem servir habitualment aquests “espais virtuals” en les activitats que duem a terme professorat i estudiantat. D’altra banda, la popularització de les xarxes socials ha fet evolucionar molts plantejaments inicials de l’elearning. Des d’un paradigma inicial centrat en la distribució de continguts educatius (objectes d’aprenentatge, per exemple) hem passat en poc temps a un paradigma comunicatiu, basat en la interacció entre professors i estudiants, estudiants i estudiants i tots amb el món exterior a l’aula “virtual”, i connectivista, basat en la creació de xarxes de coneixement.

En aquest seminari revisarem els plantejaments pedagògics que hi ha en la base de diferents enfocaments de l’elearning i analitzarem amb més deteniment alguns plantejaments actuals i controvertits: la flipped classroom (o l’ús de “videopíndoles” didàctiques per a dedicar la classe presencial a la resolució de problemes o el debat), els PLE (Personal Learning Environments) i els MOOC (Massive Open Online Course). L’objectiu del seminari és encetar un debat a l’UJI sobre l’impacte que pot tindre en la nostra universitat l’onada que l’ús de la tecnologia en l’ensenyament superior està provocant en les universitats de tot el món.

Primera intervenció: Jordi Adell (Director del CENT) “Noves tendències en elearning”

Segona intervenció: Andrès Marzal (Catedràtic de Sistemes i Llenguatges Informàtics (en excedència) i Gerent de la UJI):

Sessió de preguntes i debat: